AWS CloudWatch Logs Publisher

aws-cloudwatch-logs-publisher